Fem ordførarkandidatar - åtte lister

Ikkje mindre enn fem kandidatar har meldt seg for å tevle om ordførarkjedet i Norddal. Arne Sandnes får mellom anna konkurranse frå førstekandidatane til begge dei to listene som ikkje er tilknytt noko politisk parti. Ved kommunevalet vert det åtte lister å velje mellom.
Her kan du sjå listene
02. april 2003
Kenneth Strømsøy
Dei fem ordførarkandidatane til ordførarvervet er frå venstre: Britt Ingunn Maurstad, Svein Linge, Arne Sandnes, Signe Brenna og Oddfrid Tafjord.
Det går mot eitt av dei mest spanande vala i Norddal nokon sinne. Det er andre gong det vert halde direkte ordførarval. For fire år sidan stilte Arne Sandnes frå Senterpartiet, Gudmund Relling frå Venstre og Svein Linge frå Arbeidarpartiet. Sandnes fekk den gong meir enn helvta av stemmene.
I år såg det lenge ut til at ordførarvalet kom til å verte avlyst. Den einaste kjende kandidatane var Arne Sandnes, og ein kan ikkje halde direkte ordførarval med berre ein kandidat. Men på måndag sprakk ballongen, og den første offisielle utfordraren vart Svein Linge, denne gong som representant for Aksjonslista for Norddal. Utover dagen vart det òg kjent at Signe Brenna ville stille som ordførarkandidat for den tverrpolitiske Norddalslista, Britt Ingunn Maurstad ville stille for Høgre, og Oddfrid Tafjord ville stille for Kristeleg folkeparti.
Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet stiller ikkje med ordførarkandidat, men stiller liste ved kommunevalet. Dermed vert det tre kvinner og to menn å velje mellom ved ordførarvalet. Storfjordnytt gjev her ein kort presentasjon av kandidatane:

Arne Sandnes

Arne Sandnes representerer Senterpartiet, og har vore ordførar i ti år. Ved ordførarvalet for fire år sidan, fekk han 530 stemmer, meir enn helvta av stemmene. Mange gjev han ros for framtidstru og store visjonar, medan andre hevdar det har vore for mykje løyndommar og lukka dører i dei åra han har site på toppen av norddalspyramiden.
– Som gammal skiløpar, likar eg litt konkurranse. Det er positivt at så mange vert med i politikken, både som ordførarkandidatar og på listene, og eg trur det er mange som ønskjer å vere med på den oppturen kommunen no har starta på, som ønskjer å vere med på å skape noko på eiga hand, seier Arne Sandnes. – Eg gler meg til ein spanande og fargerik valkamp, med mange nyansar i den beste ånda til demokratiet.

Signe Brenna

Signe Brenna har site i kommunestyret sidan ho tok over plassen til Gudmund Relling for halvtanna år sidan. Men ho har hatt vanskar med å identifisere seg med politikken partiet har stått for sentralt. Ho står no på tredjeplass på den tverrpolitiske Norddalslista. Først på måndag bestemte ho seg for å seie ja til å stille som ordførarkandidat for lista:
– Motivasjonen er først og fremst at det trengst alternative kandidatar. Eg vil vere med å få fram at det finst fleire måtar å bruke midlane til kommunen, seier Brenna. – Når Svein Linge no stod fram som kandidat for ei rein valldalsliste, vart det òg viktig for oss å vere med og ta fokuset vekk frå ein slik snever tankegang. Vi må ikkje gløyme at det store presset på kommunen kommer utanfrå. Derfor er det viktig med ein politikk som samler alle bygdene, og ikkje splitter dei.
Ei av sakene som samlar kandidatane på Norddalslista, er at kommunen må syte for at han ikkje hamnar i ein situasjon der ein vert tvinga til å selje aksjane i Tafjord Kraft.
– Vi må først og fremst sikre tilbodet til innbyggjarane i kommunen, før vi satsar på ulike risikoprosjekt. Det tyder ikkje at vi er mot dei prosjekta som er på gang i kommunen, men at vi vil ta eitt steg om gongen, og syte for at vi har økonomisk dekning for kvart steg vi tek, seier Signe Brenna.

Svein Linge

Svein Linge har site i kommunestyret i elleve og eit halvt år for Arbeidarpartiet. I den siste perioden har han mellom anna markert seg sterkt for nedlegging av grendaskular, og no har han meldt seg ut av Arbeidarpartiet og starta Aksjonslista for Norddal, der han har fått førsteplass. Linge seier noko av det viktigaste for dei som står på lista, er at dei er villige til å om-
prioritere. Eitt av dei første måla vert å leggje ned Fjørå skule og redusere til ein ungdomsskule i kommunen.
– Vi må overføre midlar frå drift av skulane til omsorg for eldre og pleietrengande, til kulturskulen, til barnehagar og til å betre kvaliteten på dei skulane som vert att. Vi må òg rydde opp på rådhuset, få klarare ansvarsliner, og vi må leggje ned alle utval som ikkje er pålagde av lova. Då får vi redusert godtgjersla til politikarane, og det vert mindre papirflytting på rådhuset. Dermed kan vi til slutt skjere ned på administrasjonen, seier Svein Linge.
Linge meiner det går så mykje med til politikargodtgjersle, papirflytting og å halde oppe skulestrukturen, at det vert meir enn nok til dei tiltaka han har nemnt. Det som vert til overs, vil lista nytte til investeringar for næringslivet, særskilt på sørsida.
– Aksjonslista er dei einaste som er villige til å prioritere dei midlane kommunen faktisk har, hevdar Svein Linge.
Aksjonslista har berre kandidatar frå Valldal. Svein Linge hevdar lista ville miste truverd om det var med folk frå sørsida, Fjørå eller Tafjord: – Når det berre er folk frå Valldal, forstår veljarane at vi er til å stole på når det gjeld å leggje ned skular, seier Linge.

Oddfrid Tafjord

Oddfrid Tafjord er varaordførar for Kristeleg Folkeparti. Når ho no har sagt ja til å stille som ordførarkandidat, seier ho det er det er fordi ho har tru på politikken til KrF:
– Eit direkte ordførarval er ein unik sjanse, og vi har ein politikk som er høgst aktuell. Eg ser fram til ein fargerik valkamp med flotte og sterke kandidatar, seier Oddfrid Tafjord.

Britt Ingunn Maurstad

Britt Ingunn Maurstad har ikkje noko rulleblad i norddalspolitikken. Ho vart nyleg vald til ny leiar i Norddal Høgre, og står på andreplass på lista til partiet.
– Mange synst kan hende det er merkeleg med ein ordførarkandidat frå eit parti som berre har ein representant i kommunestyret. Men for å få ei størst mogleg gruppe etter valet, må vi ha mest mogleg merksemd. Difor er det viktig at vi òg er med i ordførarvalet, seier Maurstad. – Vi må våge å utfordre dei som har site ei stund, og vi skal profilere oss så godt vi kan.
Høgre vil halde fram med omstruktureringa i kommunen, og meiner administrasjonen må få ei meir medviten haldning til arbeidsgjevaransvaret som kommunen har:
– Kommunen må vere ein triveleg stad å arbeide, ikkje berre ein god stad å bu. Ein nøgd medarbeidar produserer meir enn ein som mistrivst. Difor må vi betre arbeidsmiljøet og få ned sjukefråværet, seier Maurstad.
Britt Ingunn Maurstad er òg oppteken av at alle er like mykje verd, både menneske og bygder, ho er glad for at partiet har folk frå alle dei fem bygdene på lista.

Nominasjonen er over

Nominasjonen av kandidatar til listene ved kommunevalet er endeleg over. Storfjordnytt oppsummerer:

Norddal kommune

Hallvar Tafjord kjem attende i politikken i Norddal, og vart vald som førstekandidat for Arbeidarpartiet. Men korkje han eller andre i partiet var villige til å stille som kandidat ved ordførarvalet. Andre kumulerte på lista er Mariann Gundersen Døving, Frank Iversen og Paul Fredriksen.
Hallvar Tafjord meiner partiet har fått til ei god liste, og har god tru på at Ap vil gjere eit godt val Norddal. 12 av dei 22 kandidatane på lista er menn.

Høgre har nominert Karl Jostein Rødset på topp, følgd av ordførarkandidat Britt Ingunn Maurset, Audun Walle og Oddbjørn Lianes. Dei fire er kumulerte. I dag sit Rødset som einsleg representant for Høgre i kommunestyret, men har god von om selskap etter valet. Sju av elleve er menn.

Den tverrpolitiske lista vart heitande Norddalslista, og Mette Natland Valdal står øvst, følgd av Oddmund Ødegård, ordførarkandidat Signe Brenna og Audun Skjervøy. Ingen er førehandskumulerte, og dermed vert det den eller dei som får flest kumuleringar og ekstraoppføringar på andre lister som vil representere lista om dei får plass i kommunestyret. Ni av fjorten kandidatar er kvinner.

Kristeleg Folkeparti har ordførarkandidat Oddfrid Tafjord på topp, følgd av Per Arne Løvoll, Marit Øvrevoll og Jan Olav Hesthaug, som alle er kumulerte. Seks av dei ni på lista er kvinner.

Lista som Storfjordnytt tidlegare har kalla «anna liste», har fått namnet Aksjonslista for Norddal, og har Svein Linge på førsteplass. På kumulerte plassar følgjer Anett Helen Steinnes og Per Jomar Nerli. 12 av 22 kandidatar er menn.

Sosialistisk Venstreparti har Nina Grøndahl øvst på lista, og vert følgd av Martin Nystad og Inger Johanne Ruset. Desse tre er kumulerte. Av tretten på lista, er det sju kvinner.

Senterpartiet fann ikkje på noko overraskande på toppen av lista, der Arne Sandnes har fått førsteplassen og stiller opp som ordførarkandidat. Tre andre er kumulerte på lista: Solveig Linge Stakkestad, Petter Melchior og Merethe Løvoll Rønneberg. Elleve av nitten er kvinner.

Idar Rønneberg er øvst på lista til Fremskrittspartiet. Emil Kaldhussæter har fått andreplassen på lista, medan Magne Almstad, som har representert Frp i kommunestyret dei siste fire åra, følgjer deretter. Sølvi Tafjord er òg kumulert. Sju av ti på lista er menn

Venstre klarte ikkje å stille liste i år. I staden tok nokre av venstrefolka initiativ til det som vart Norddalslista, og her finst nokre av dei mest profilerte venstrepolitikarane i kommunen, saman med uavhengige.

Stordal kommune

I Stordal er det ikkje direkte ordførarval, men valet kan likevel verte spanande. Spørsmålet er om Høgre vert like dominerande som partiet har vore i denne perioden, med ni av nitten representantar. Den nye ordførarkandidaten, Charles Tøsse, møter sterk motstand i Nina Helland Johansen frå Arbeidarpartiet og «gamleordføraren» Ingrid Løset frå Senterpartiet.
I år skal det berre veljast femten representantar til kommunestyret, og helvta av desse (sju) hamnar i formannskapet, som skal ta over oppgåvene til hovudutvala.

Arbeidarpartiet har lansert Nina Helland Johansen som første- og ordførarkandidat, etter at noverande varaordførar Eva Hove ikkje ville ta attval. Asgeir Hovde er òg kumulert. Helvta av dei 14 kandidatane er kvinner

Charles Tøsse toppar Høgre-lista, og skal hoppe etter Bratland som kandidat til ordførarvervet. Han er den einaste som er kumulert, og resten av lista er sett opp alfabetisk. Sju av dei ni som sit i kommunestyret i dag, stiller ikkje til attval. Tolv av tjue på lista er menn.

Ingrid Løset, tidlegare ordførar i Stordal, er attende i politikken som ordførarkandidat og listetopp for Senterpartiet. Etter ho følgjer Lars Kristian Øvrebust på kumulert plass. Han er den einaste av dei tre i kommunestyret som tek attval. Helvta av dei 16 på lista er kvinner.

Jonas Falch sit i kommunestyret for Fremskrittspartiet, og toppar vallista til partiet, framføre John Peder Øie. Begge er kumulerte. Seks av åtte på lista er menn

Kristeleg Folkeparti klarte ikkje å stille liste i år, og Venstre er ikkje representert denne gongen heller. Det er heller ingen uavhengige lister i Stordal. Dermed vert det ikkje meir enn fire lister å velje mellom i kommunevalet til hausten.