Slutt på møbel i Liabygda

Frå nyttår flyttar Liabygda Møbelindustri til Stordal. Då vert det heilt slutt på møbelindustrien i Liabygda.

17. november
Kenneth Strømsøy
Liv Ytterdal har arbeidd på Liabygda Møbelindustri i ni år, og synest det er trist at verksemda no flyttar frå bygda. Men ho ser fram til å kome til eit meir moderne bygg, og trur flyttinga vil tryggje arbeidsplassane.
– Dette er nok ei kjensleladd avgjerd for liabygdarane, trur Geir Hoff, dagleg leiar i Liabygda Møbelindustri.
– Det er siste industriverksemda i bygda.
Men Geir Hoff meiner det ikkje er noko anna løysing: Lokala er gamle og lite eigna, og både offentlege mynde og tryggingsselskapa stiller nye krav. Derfor ville selskapet verte nøydd til å flytte innan eit par år, uansett. Nyleg kjøpte Pedro Eiendom seg inn i Liabygda Møbelindustri etter ein såkalla retta emisjon (invitasjon til ein enkelt kjøpar), og etter dette har flyttinga vorte framskunda.
Hoff meiner lokala i Pedro-bygget i Stordal er godt eigna for Liabygda Møbelindustri. Dess-
utan har han god tru på at verksemda vil nyte godt av å vere ein del av møbelmiljøet i Stordal. Til dømes vert det enklare å ordne med frakt og transport. Utkøyringa frå Liabygda Møbelindustri er ikkje den enklaste på vinterglatte vegar, og det er ikkje så lenge sidan den førre transportøren nekta å køyre meir for Liabygda:
– Transportørane vil nok juble! spøkjer Hoff.

Sitwell
Geir Hoff ser lyst på framtida for Liabygda Møbelindustri. Han var ikkje så glad for at Contract ville trekkje seg ut av Sitwell-samarbeidet (sjå eiga sak), men no meiner han dei har funne ei god løysing for alle partar: Liabygda Møbelindustri får merkenamnet og hovuddelen av Sitwell-kolleksjonen, medan Elano, den nye hovudeigaren i Contract AS, overtek eit par av modellane. Frå nyåret fusjonerer Liabygda Møbelindustri og Sitwell til ei verksemd, som skal marknadsføre seg under Sitwell-namnet.
– Dette har vore eit stort løft for Liabygda Møbelindustri, seier Geir Hoff, og vi har hatt trong for meir kapital. – Det var fleire interessentar, og vi valde Pedro Eiendom, mellom anna grunna lokala i Pedro-bygget.
Overtakinga av Sitwell, som har vore eit reint marknads-
føringsselskap for seniorkolleksjonen til Liabygda og Contract, vil føre til ein auke i produk-
sjonen til Liabygda Møbelindustri, og Geir Hoff vonar på ei langsam utviding av arbeidsstokken.
Tidlegare har Liabygda Møbelindustri i hovudsak levert møblar til Norge, men gjennom Sitwell har salet i Danmark vore like stort som i Norge, 40 prosent i kvart av landa, medan Sverige har teke imot 20 prosent av produksjonen.

Trist, men naudsynt
Liv Ytterdal har arbeidd på Liabygda Møbelindustri i ni år. Ho bur i Liabygda, og synest det er trist at dei siste industriarbeidsplassane no forsvinn frå bygda:
– Det vert ei dauare bygd - ei sovande bygd, seier ho. – Men eg går ut frå vi får tryggare arbeidsplassar, og det er det viktigaste, legg ho til. Dessutan ser ho fram til å arbeide i eit nyare og meir eigna bygg.
Liv Ytterdal trur det vert litt rart å pendle til Stordal. – Eg må stå tidlegare opp! ler ho, men legg til at ho ikkje trur pendlinga vert noko problem. – Vi ordnar oss nok med felleskøyring, seier ho.
Også Jon Inge Verpesdal ser fram til å kome i nye lokale, sjølv om han nett har kjøpt hus i Liabygda. Tidlegare har han pendla frå Eidsdal, men siste året har han budd i Stordal og pendla over Stavsengfjellet. No må han snu pendleruta andre vegen. Men det tek han ikkje så tungt:
– Det er ei grei bygd, med kjekke folk, seier han, og legg til: - Eg ser ikkje mørkt på det!