Skular og barnehagar i Fjord kommune vert stengde frå og med i morgon, fredag 13. mars

Karantenekrava forlenga til måndag.

På Fjord kommune sine heimesider står det å lese at kommunen er pålagt å ha eit omsorgstilbod for barn som har foreldre med kritiske samfunnsfunksjonar. Det blir arbeidd med å organisere dette tilbodet, men i morgon, fredag, kan dei som kjem under denne definisjonen og MÅ ha eit tilbod, levere borna som vanleg. Ifølgje administrasjonssjefen vil det seie at dei fleste tilsette i kommunen møter på jobb som normalt i morgon for å organisere tilbodet på kort og lang sikt. I tillegg blir tilsette og føresette rådd til å følgje nasjonale føringar med tanke på korleis situasjonen skal handterast.

Desse funksjonane blir sett på som kritiske for samfunnet:

 • styring og kriseleiing
 • forsvar
 • lov og orden
 • helse og omsorg
 • redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • natur og miljø
 • forsyningstryggleik
 • vatn og avløp
 • finansielle tenester
 • kraftforsyning
 • elektroniske kommunikasjonstenester
 • transport
 • satellittbaserte tenester
 • apoteka